szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Budżet obywatelski na rok 2019.

sobota, 17 luty 2018

Budżet Obywatelski

Termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego od 1 marca do 15 kwietnia.

Propozycje zadania może zgłosić każdy mieszkaniec danego osiedla ,sołectwa który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat na formularzu Nr2 do Zasad Budżetu Obywatelskiego i musi być poparta przez co najmniej przez 15 mieszkańców sołectwa czy osiedla którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16 lat .Formularz udostępnia się w wersji elektronicznej na stronie internetowej ,w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów oraz w siedzibach zarządów, sołectw.

Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wynosi 96250zł

Propozycje zadania można złożyć:

1.listownie-Urząd Miasta z dopiskiem Budżet Obywatelski

2.osobiście- w kancelarii Ogólnej U.M. oraz w tymczasowej siedzibie sołectwa w ramach dyżurów

3. elektronicznie- na adres budzetobywatelski@um.jastrzębie.pl w formie zeskanowanego formularza.

Jeżeli zachodzą wątpliwości z określonych zapisów w formularzu mające wpływ na weryfikację propozycji zadania Zespół ,wydział lub komisja kontaktuje się ze zgłaszającym.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zrealizowane zadania:

1.dotyczące terenów lub obiektów nie będących własnością Miasta’

2.dotyczące elementów organizacji ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa,

3. których zweryfikowany koszt szacunkowy przekracza kwotę jednostki pomocniczej,

4. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i prognozami,

5.do których zgłaszający nie wskazuje łącznych kosztów szacunkowych zaprojektowania i wykonania zadania, w przypadku gdy projekt jest konieczny.

Do 22.05 ogłoszenie listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazana sołtysowi lub zarządowi osiedla. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy zadań, osobie zgłaszającej propozycję zadania która nie została na niej uwzględniona ,przysługuje prawo pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta.

Dyżury w biurze tymczasowym Rady Sołeckiej ul Gagarina 130: 05.03 godz 10.00-11.00, 19.03 godz 15.00-16.00 ,26.03 godz 10.00-11.00, 03.04 godz 15.00-16.00, 09.04 godz 10.00-11.00