szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Jak segregować odpady komunalne.

wtorek, 14 marzec 2017

załączeniu przesyłamy Państwu informator "Jak segregować odpady komunalne"

 

Przypominamy, iż dotychczasowa lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK) nie ulega zmianie. Punkt znajduje się przy ulicy Norwida 34 w Jastrzębiu-Zdroju 

(Sołectwo -  Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego).

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

- w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada)

poniedziałek od 7.00 do 17.00

wtorek, środa, czawartek, piątek od 7.00 do 15.00

sobota od 8.00 do 12.00

- w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)

poniedziałek od 10.00 do 17.00

wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 13.00


Odbierane są: odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych 

z nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta

Jastrzębie Zdrój, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstające 

w wyniku prac remontowobudowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej,

a w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego.


Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne są przyjmowane w PSZOK w następującej ilości:

           -       w zabudowie jednorodzinnej - 500 kg / nieruchomość rok

           -       w zabudowie wielorodzinnej - 500 kg / każdy lokal mieszkalny / rok

W przypadku przekroczenia w/w limitu właściciel nieruchomości ma obowiązek uiścić opłatę za ponad limitową ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny.


Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami np. szkłem, metalami, tworzywami sztucznymi.

Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela nieruchomości

lub osoby działającej w jego imieniu oraz sporządzenie stosownego oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

 


http://www.jastrzebie.pl/wp-content/uploads/2016/02/ulotka_podglad.pdf