szeroka

GALERIA

galeria

Dokumenty

Statut Sołectwa Szeroka

STATUT SOŁECTWA SZEROKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


Sołectwo Szeroka jest jednostką pomocniczą Miasta Jastrzębie Zdrój, zwaną dalej Sołectwem.

§ 2

Teren działania Sołectwa Szeroka oraz obszar określony został uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2002 roku, Nr XLII/1036/2002 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Jastrzębie Zdrój. Uchwała ta wraz z mapami osiedli i sołectw została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 maja 2002 roku - Nr 37, poz. 1326.

§ 3

Mieszkańcy Sołectwa tworzą Wspólnotę Samorządową Mieszkańców Sołectwa, zwaną dalej Samorządem Sołectwa.

§ 4

1. Samorząd Sołectwa prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta w oparciu o wyodrębnione dla niego środki budżetowe – określone w formie załącznika do budżetu Miasta.
2. Samorządowi Sołectwa może być powierzane zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój, związanego ściśle z Sołectwem, a przekazanego przez Radę Miasta odrębną uchwałą, zgodnie z § 9 niniejszego Statutu.
3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2, organy Samorządu Sołectwa rozporządzają dochodami z tego źródła.


Rozdział II

 Organizacja i zakres działania Samorządu Sołectwa

§ 5

1. Organami Samorządu Sołectwa są:
1 ) Zebranie Wiejskie,
2 ) Sołtys.
2. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Samorządu Sołectwa.
3. Sołtys jest organem wykonawczym Samorządu Sołectwa.
4. Działalność Sołtysa wspomagana jest przez Radę Sołecką.

§ 6

1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:


1) rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku, porządku publicznego i innych związanych z miejscem zamieszkania jego mieszkańców,
2) kształtowanie zasad współżycia społecznego w środowisku lokalnym Sołectwa,
3) wyrażanie opinii w istotnych dla interesów mieszkańców Sołectwa w sprawach, a w szczególności:
a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej Sołectwa, co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
b) przepisów prawa miejscowego,
c) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne możliwości Sołectwa.
4) powoływanie i odwoływanie Sołtysa i poszczególnych Członków Rady Sołeckiej.
5) ustalanie zadań do realizacji dla Sołtysa i Rady Sołeckiej pomiędzy Zebraniami Wiejskimi.

2. Zebranie Wiejskie wykonuje swoje zadania podejmując uchwały.

§ 7

Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje najdalej w ciągu 7 dni od ich podjęcia Prezydentowi Miasta oraz w czasie kolejnych obrad informuje Zebranie Wiejskie o sposobie ich załatwienia.


§ 8

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Sołectwa może nawiązywać współpracę z samorządami sąsiednich Sołectw lub Osiedli, które działają na terenie Miasta.


§ 9

1. Samorządowi Sołectwa może być przekazane mienie komunalne.
2. Przekazanie mienia komunalnego Samorządowi Sołectwa następuje uchwałą Rady Miasta, na wniosek sołtysa, sporządzony w oparciu o uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie przekazania Samorządowi Sołectwa mienia komunalnego.
3. Wniosek jest skierowany do Prezydenta Miasta dla jego zaopiniowania pod względem celowości                 i zasadności.
4. Wniosek wraz z pozytywną opinią Prezydenta Miasta przekazuje się Radzie Miasta wraz z projektem uchwały o przekazaniu mienia.
5. Wniosek wraz z negatywną opinią Prezydenta Miasta przekazuje się Przewodniczącemu Rady oraz sołtysowi. Od negatywnej opinii Prezydenta Miasta Zebraniu Wiejskiemu przysługuje odwołanie do Rady Miasta.


§ 10

Dla realizacji zadań Samorządu Sołectwa, w celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Miasta i Prezydentem Miasta, Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.


Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka

§ 11


1. Sołtys pełni funkcję organu wykonawczego jednoosobowo.
2. Rada Sołecka wspomaga działania Sołtysa i jest ciałem opiniująco doradczym.
3. Skład liczebny Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie i winien on liczyć od 3 do 7 osób.
4. Pełnienie funkcji Członka Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
5. Sołtysowi przysługuje dieta wypłacana na zasadach i w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta.
6. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 12

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1. podejmowanie decyzji o terminie zwołania oraz proponowanym porządku obrad Zebrań Wiejskich, 
2. zwoływanie Zebrań Wiejskich,
3. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
4. opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez to zebranie,
5. składanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań ze swej działalności i działalności Rady Sołeckiej,                   w szczególności z wykonania budżetu Sołectwa,
6. przygotowywanie projektu budżetu Sołectwa w ramach wydzielonych w budżecie miasta środków finansowych.
7. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału Mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Samorządu Sołectwa,
8. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
9. kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu Sołectwa,
10. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.


§ 13


1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys.
3. Posiedzenie Rady Sołeckiej może być także zwołane na wniosek co najmniej ½ składu Rady Sołeckiej.
4. Rada Sołecka opiniuje działania Sołtysa podejmując uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Uchwały Rady Sołeckiej przekazywane są Sołtysowi.
6. Rada Sołecka może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50 % jej członków.
7. W wypadku braku wymaganej liczby Członków Rady Sołeckiej na posiedzeniu, Sołtys wyznacza niezwłocznie kolejny termin posiedzenia.
8. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządzany jest protokół, którego odpis przekazywany jest Prezydentowi Miasta w terminie do 5-ciu dni po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.


§ 14


1. Sołtys uczestniczy w Sesji Rady Miasta na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta. Sołtys może zabierać głos na Sesji Rady Miasta, za zgodą Przewodniczącego Rady Miasta.
2. Sołtys uczestniczy w posiedzeniach zainteresowanej komisji Rady Miasta, na zaproszenie Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego zainteresowanej Komisji, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio Sołectwa.


§ 15

Sołtys oraz Członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania lub też dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Zasady i tryb odwołania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej określa rozdział VI niniejszego Statutu.

§ 16

W przypadku odwołania albo też ustąpienia Sołtysa lub któregokolwiek z Członków Rady Sołeckiej, albo też odwołania bądź ustąpienia całej Rady Sołeckiej, Prezydent Miasta zwołuje Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru na wakujące stanowiska. Tryb wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej określa Rozdział V niniejszego Statutu.


Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz ważność podejmowanych uchwał

§ 17


Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali Mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.


§ 18

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 23 i § 30 ust.2 niniejszego Statutu zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa,
3) na wniosek Rady Miasta,
4) na wniosek Prezydenta Miasta.
2. Zebranie Wiejskie jest prawomocne, jeśli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni i uczestniczy w nim co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. O ile w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców Sołectwa, Zebranie przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 19


1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim winno zawierać:
1) termin zebrania,
2) termin kolejnego zebrania w przypadku braku wymaganego quorum na zebraniu w 1 terminie,
3) określenie, z czyjej inicjatywy zebranie zostaje zwołane,
4) miejsce zebrania,
5) proponowany porządek zebrania.
4. Zebranie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miasta lub Prezydenta Miasta winno się odbyć w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia żądania bądź zgłoszenia wniosku, chyba że Wnioskodawca proponuje termin późniejszy.


§ 20

1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i on przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 23 i § 30 ust.2 niniejszego Statutu.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie sporządzonego przez Sołtysa projektu.
4. Sprawy proponowane do rozpatrzenia przez Zebranie Wiejskie winny być należycie przygotowane przez Sołtysa.
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie udziału w Zebraniu Wiejskim referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
6. W celu uzyskania pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Sołtys może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miasta lub Prezydenta Miasta o wyznaczenie poszczególnych pracowników Urzędu Miasta w celu udzielenia niezbędnej pomocy Sołtysowi.
7. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego spisuje się protokół, który sporządza protokolant wybrany przez Zebranie spośród jego uczestników.
8. Protokół zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania oraz protokolant.
9. Najdalej w ciągu 7 dni po odbyciu Zebrania Wiejskiego odpis protokołu tego zebrania winien być przesłany Prezydentowi Miasta.


§ 21

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Sołtysa.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że Statut stanowi inaczej.
3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej


§ 22


1. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na podstawie niniejszego Statutu.
2. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej odbywają się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowej Rady Sołeckiej.


§ 23

Zebranie Wiejskie, na którym ma być wybrany Sołtys oraz Członkowie Rady Sołeckiej, zwołuje Prezydent Miasta. W tym celu Prezydent Miasta obiera miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.


§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, która kandyduje na przewodniczącego bądź członka rady sołeckiej.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1 ) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2 ) przygotowanie kart do głosowania,
3 ) przeprowadzenie głosowania,
4 ) ustalenie wyników głosowania,
5 ) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie komisji i Przewodniczący Zebrania.


§ 25

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, a następnie oddzielnie w drugiej kolejności wybór pozostałych Członków Rady Sołeckiej.


§ 26

Wyboru Sołtysa i pozostałych Członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.


§ 27

1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów.
2. W przypadku nie wybrania Sołtysa w I turze, do II tury przechodzą kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów w I turze.
3. Za wybranych na Członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania z udziałem kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów.


§ 28

Po przeprowadzeniu głosowania Zebranie Wiejskie podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.

§ 29

W ciągu 7 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść na piśmie protest do Rady Miasta w sprawie naruszenia postanowień § 23 - § 28 niniejszego Statutu i żądać powtórzenia wyborów. Decyzja Rady Miasta jest ostateczna.


Rozdział VI
Zasady i tryb odwołania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej


§ 30


1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa lub któregokolwiek z Członków Rady Sołeckiej zgodnie z § 15 niniejszego Statutu:
1) na wniosek 1/10 mieszkańców Sołectwa
2) na umotywowany wniosek Prezydenta Miasta
2. Zebranie Wiejskie, na którym, zgodnie z proponowanym porządkiem zebrania, ma być przeprowadzone odwołanie Sołtysa lub któregokolwiek z Członków Rady Sołeckiej organizuje Prezydent Miasta. W tym celu Prezydent Miasta obiera miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania.
3. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa lub któregokolwiek z Członów Rady Sołeckiej jedynie wtedy, kiedy temat odwołania tych osób został ujęty w ogłoszeniu o zwołaniu zebrania w proponowanym porządku zebrania.
4. Dla dokonania odwołania Sołtysa lub któregokolwiek z Członków Rady Sołeckiej przez Zebranie Wiejskie, wymagana jest obecność na zebraniu co najmniej 1/10 stałych Mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
5. O ile w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganej liczby Mieszkańców Sołectwa, odwołanie przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. Odwołanie Sołtysa lub któregokolwiek z Członków Rady Sołeckiej może być przeprowadzone przez Zebranie Wiejskie po uprzednim przedstawieniu na Zebraniu Wiejskim zarzutów w stosunku do osoby odwoływanej.
7. Na wniosek osoby odwoływanej, Zebranie Wiejskie winno wysłuchać jej ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów.


§ 31


1. Głosowanie przeprowadza się oddzielnie odnośnie osoby Sołtysa oraz oddzielnie odnośnie pozostałych Członków Rady Sołeckiej.
2. Odwołanie dochodzi do skutku, jeżeli za odwołaniem głosowało ponad 50% uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego.
3. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa lub któregokolwiek z Członków Rady Sołeckiej jest tajne.


§ 32

1. Do przeprowadzenia głosowania powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a. przygotowanie kart do głosowania,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. ustalenie wyników głosowania,
d. sporządzenie protokołu o wynikach głosowania.
3. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie komisji i Przewodniczący Zebrania.


§ 33

Po ustaleniu wyniku głosowania Zebranie Wiejskie podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia odwołania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.

Rozdział VII
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa

§ 34


1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Miasta.
2. Rada Miasta realizuje swoje uprawnienia nadzorcze poprzez Komisję Rewizyjną badającą działalność Sołectwa oraz kontrolują stan Sołectwa.


§ 35


Obsługę Sołectwa w zakresie organizacyjnym oraz bezpośrednią kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa prowadzi Prezydent Miasta.


§ 36

Prezydent Miasta jest zobowiązany do czuwania nad tym, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie, a działalność organów Sołectwa była zgodna z prawem i statutem.


§ 37


1. Prezydent Miasta jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów Sołectwa są nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia o tym organy Sołectwa oraz Radę Miasta i uzasadnia swoje stanowisko.
2. Organy Sołectwa mogą wnieść do Rady Miasta sprzeciw w sprawach, o których mowa w ust. 1.
3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta w sprawach, o których mowa wyżej jest ostateczne.


Rozdział VIII
Przepisy końcowe


§ 38

Przy załatwianiu spraw w Sołectwie obowiązuje stosowanie instrukcji w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

§ 39

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i obiegu dokumentów, w tym finansowych, określi zarządzeniem Prezydent Miasta.


§ 40

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miasta.