szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Obwieszczenie Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

czwartek, 15 listopad 2018

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr XIX.136.2017 z dnia 28 września 2017 r.:

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

 

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 7 grudnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Uwagi i wnioski można składać do 7 grudnia 2018 r. z art.40 ustawy: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ar@um.jastrzebie.pl

 

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie 7 grudnia 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 42 ustawy uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Jastrzębie- Zdrój.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

 

/-/ Anna Hetman

 

 

PROCEDURA OPRACOWANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

I etap: Przystąpienie do sporządzenia studium: Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2017 r. przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium. Na tym etapie wykonana zostanie inwentaryzacja urbanistyczna oraz opracowanie ekofizjograficzne miasta.

  1. etap: Składanie wniosków: przez ogłoszenie i obwieszenia zawiadamia się mieszkańców miasta oraz właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego i wyznacza termin od dnia 8 listopada do dnia 7 grudnia 2018 r., na składanie wniosków. Po tym terminie Prezydent Miasta rozpatruje wniesione wnioski zarówno te, które wpłynęły w tym terminie jak i wszystkie pozostałe, które zostały złożone do urzędu po 2007 r. w sprawie zmiany przeznaczenia działki w planie miejscowym.

Nie ma potrzeby ponownego składania wniosków jeśli właściciel nieruchomości złożył już wniosek do studium lub planu po 2007r.

Następnie zostanie opracowany projekt studium zawierający część określającą uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań.

Opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

 

  1. etap: Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium: przygotowany projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną oraz wysłany do opiniowania i uzgodnień przez właściwe instytucje i organy.

IV etap: Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu: po wniesieniu zmian wynikających z opiniowania i uzgodnień projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu oraz odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium. Informacje o wyłożeniu oraz o dyskusji publicznej zostaną podane w obwieszczeniach i ogłoszeniach co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. W trakcie całego okresu wyłożenia, który trwa 21 dni oraz 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium przyjmowane są uwagi do rozwiązań przyjętych w dokumencie planistycznym.

Po tym terminie zostaną rozpatrzone wniesione uwagi do projektu studium i wprowadzone zmiany wynikające z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić ponowienie etapu opiniowania

i uzgadniania.

 

V etap: Uchwalenie projektu studium: projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie przekazany do Biura Rady Miasta. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjmuje uchwałę o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania.

 

Uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana do Wojewody Śląskiego w celu oceny zgodności studium z przepisami prawa.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Naczelnik Wydziału Architektury

 

/-/ Barbara Mirecka